Miljöpolicy

Alla har ett miljöansvar

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete

Hänsynen till miljöarbetet skall genomsyra varje del av verksamheten och skall vägas in i alla beslut.

Vi ska bli bättre

Att vi ständigt har en dialog med kunder och myndigheter för att uppleva krav och behov, och säkerhetsställa att dessa uppfylls.

Logga in