Säkerhetsinformation

Anvisningar för säker hantering av färsk betong

Ögonskydd

Skydda alltid ögonen mot betongstänk.

Arbetshandskar

Skydda alltid dina händer med vattentäta arbetshandskar.

Långbyxor

Tag alltid på långbyxor, även om det är varmt. Se till att du kan trä dem ovanpå stövlarna.

Stövlar

Använd alltid skyddsstövlar. Byxorna ska vara utanpå skaften för att förhindra betong i stövlarna.

Riskfraser

  • R38 Irriterar huden
  • R41 Risk för allvarlig ögonskada
  • R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

Säkerhetsfraser

  • S2 Förvaras oåtkomligt för barn
  • S24 Undvik kontakt med huden
  • S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare.
  • S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hantering av överbliven betong

  • Efter hårdnande kan betongen behandlas som byggnadsavfall.
kryss

Irriterande

Logga in